Modelo de conteúdo 1

Marca: XXXXXXXX

Referencia: XXXXXXXX
Modelo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cabedal: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Solado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Salto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Forro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Palmilha: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Peso Aproximado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Numeração: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cores disponíveis: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fechamento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fabricação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX